پیروزی یعنی خواستن.(ناپلئون بناپارت)

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود دری دیگر باز می شود 
 ولی ما اغلب چنان به در چشم می دوزیم که در های باز را نمی بینیم.(هلن کلر)

ناتوان ترین آدمیان کسانی هستند که نیروی بدنی 
خویش را به رخ دیگران می کشند.(ارد بزرگ)

سعادت مثل پرئانه ایست که روی برگ های گل به خواب رفته باشد،
 به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهی خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند.(آندره توای)

گذت زمان ما را پیر نمی کند بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوب هاست
 که ما را فرتوت و افتاده می کند.(دوگلاس مک آرتور)آنکه ثروت خود را باخت زیاد باخته است 
ولی آنکه خود را باخت پاک باخته است.(سروانتس)یا چنان نمای که هستی یا چنان باش که می نمایی.(بایزید بسطامی)

این که چقدر وقت داری مهم نیست این که چگونه می گذرانی مهم است.(لینکلن)

از دشمنت یک بار بترس و از دوستت هزار بار.(چارلی چاپلین)

تصور کن اگر قرار بود هرکس به اندازه ی دانش خود حرف بزند
 چه سکوتی بر عالم حاکم میشد.(ناپلئون)

دل هایتان شاد شاد

  • ---- ----- برچسب ها: ناپلئون، ارد بزرگ، یاسین، هلن کلر، سخن بزرگان، چارلی چاپلین، لینکلن،