می تراود مهتاب می درخشد شب تاب 

  

  

  • ---- ----- برچسب ها: می تراود مهتاب، مدرخشد شب تاب، نیما یوشیج، شعر، شعر نو، نازک آرای تن ساق گلی، که به جانش کشتم،