یاسین با سلام خیلی خوش آمدید .لطفا برای بهبود وبلاگ نظر دهید. به طه به یاسین به معراج احمد به قدر به کوثر... اللهم عجل لولیک الفرج m i r a c l e 124000@gmail.com التماس دعا http://quran124000.mihanblog.com 2019-09-18T14:34:06+01:00 text/html 2018-03-09T09:56:05+01:00 quran124000.mihanblog.com A یا فاطمـة الزهرا(س) http://quran124000.mihanblog.com/post/8 <p><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> تولد حضرت فاطمه(س)امّ ابیها وروز مادر&nbsp;</font></p><p><font face="Mihan-Iransans" size="3">بر&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">تمام مادران مهربان(فرشته های زمینی) مبارک باد.</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans;"></p><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3"> </font><p style=""><span style="COLOR: rgb(128,128,255)"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء سلام اللّه علیها: نَحْنُ&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="COLOR: rgb(128,128,255)"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وَسیلَتُهُ فى خَلْقِهِ، وَ نَحْنُ خاصَّتُهُ وَ مَحَلُّ قُدْسِهِ،&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="COLOR: rgb(128,128,255)"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وَ نَحْنُ حُجَّتُهُ فى غَیْبِهِ، وَ نَحْنُ وَرَثَةُ اءنْبیائِهِ.</font></span></p><p style=""><span style="COLOR: rgb(128,128,255)"><font face="Mihan-Iransans" size="3">(شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید: ج 16، ص&nbsp;</font></span></p><p style=""><span style="COLOR: rgb(128,128,255)"><font face="Mihan-Iransans" size="3">211.) </font></span></p> <p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق&nbsp;</font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">او هستیم ، ما برگزیدگان پاك و مقدّس&nbsp;</font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">پروردگار&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">مى باشیم ، ما حجّت و راهنما خواهیم&nbsp;</span></p><p style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم .</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans;"></p> <p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">مادرم ای بهتر از فصل بهار</font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">مادرم روشن تر از هر چشمه سار</font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">مادرم روزت مبارک ناز من</font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3">مادرم تنها تویی آواز من...</font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">روشن ترین آیینه ام ای بهترین ترانــــه ام</span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">&nbsp;ای تکیه گـــاه گریه ام گریه بی بهانه ام</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">ابریشم نوازشــی باران خوب قصه هــــا</span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">&nbsp;ای ازتبار عـــاطفه دریای تلخ غصه ها</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">روشنتر از ستـاره ای در شام تــار بی کسی</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">گل میدهد در دست تـو شاخه سبز اطلسی</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">من ازحضورسبز تــو با بوی گل همــخانه ام با&nbsp;</span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">من بگو ازغصه ات بگذارسر بر شانـه ام</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">ای مـــادرم آیینه ام سر تا به پا میخواهمــت</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">درهرشکفتن هرخزان چون یک غزل میخوانمت</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">بانـوی خـوب شعر من ای بهترین المــاسها ای&nbsp;</span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">خنده های روشنت آواز خوب یـاسها</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">ای کوه ساکت و صبور ای گریه ات بغض زمین&nbsp;</span></font></p><p style=""><font color="#3366ff"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="text-align: center;">از&nbsp;</span></font><span style="text-align: center; font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پشتاشک آیینه باغ بهارم را ببیــن</span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">ای مـــادرم آیینه ام سر تا به پا میخواهمــت</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;"><br></span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><span style="text-align: center;">درهرشکفتن هرخزان چون یک غزل میخوانمت</span></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff"><br></font></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3366ff">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#33ccff">اللهم عجل لولیک الفرج</font></p><p style="">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#33ccff">روز و روزگارتان خوش</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#33ccff"><br></font></p><p style=""><br></p><p><br></p> text/html 2018-02-03T10:39:51+01:00 quran124000.mihanblog.com A آمدنم بهر چه بود http://quran124000.mihanblog.com/post/167 <div align="right" style="color: rgb(51, 51, 51);"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td valign="top" style="padding: 0cm 5.4pt;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp; &nbsp; &nbsp;آمدنم بهر چه بود در این دنیایی که بی نظمی هایش هم نظم دارند.!!!!</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans">شاید غافلگیرشوی اگربدانی وزن ابری که بربالای سرتوست وحتی ‏وجودش را هم حس نمیکنی ،&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans">‏بسیارسنگینتر از آن مقداری است که تصورش را میکنی ! ‏آیا میتوانی حدس بزنی که وزن آن به چند&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans">کیلوگرم می رسد ؟....</font></span></p></td></tr></tbody></table></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br><img height="650" width="650" alt="" src="http://www.kaheel7.com/ar/images/stories/24124312.jpg" style="border: none;"></font></span></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این ابری کوچک است که بدون آنکه وزن آن راحس کنیم درهوامعلق وشناوراست ؛ ولی غافلگیرکننده&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">است اگربدانی که وزن ‏این ابربه بیشتراز500 هزارکیلوگرم (500 تن) می رسد.....‏</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">این ابرکه وزنی بسیارثقیل دارد بربالای سرما شناوراست واین حقیقتی است علمی که تأکید می کند&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ابرها بسیاربیشترازآن چیزی ‏که تصورمیشود سنگین وثقیل هستند ....ولی این حقیقت علمی راقرآن&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">کریم در14 قرن قبل خبرداده است ؛ آنجاکه درآیه ی 12 ‏سوره ی رعد می فرماید :‏</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هُوَ الَّذِی یُرِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ترجمه : او كسی است كه برق را به شما نشان می‏دهد كه هم مایه ترس است هم امید و ابرهای&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سنگین را ایجاد می‏كند.‏</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">---------------------</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به قلم:</font></span><a href="http://kaheel7.com/fa" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000000">عبد الدائم الكحیل</font></a></p> text/html 2018-02-02T10:10:23+01:00 quran124000.mihanblog.com A قطعه ای از آسمان ... اعجازی از قرآن کریم http://quran124000.mihanblog.com/post/166 <p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دراوائل سال 2013 میلادی پدیده ای عجیب درعلوم فضایی به ثبت رسید وآن عبارت بود ازابری متراکم وانبوه که هزاران ‏متردرآسمان کشور روسیه امتداد یافته بود .‏</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حقیقت علمی</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یک سنگ آسمانی در تاریخ&nbsp;&nbsp;15/02/2013 در یکی از مناطق روسیه به زمین اصابت کرد و همانطور که درتصویرمی بینیم ‏به شکل ابری بزرگ و ممتد دیده شد. ‏</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 32px;">این حادثه فضایی به ما می گوید که سقوط اجرام آسمانی بزرگ برسطح زمین قبل از فرود آمدن به&nbsp;</span></font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center; line-height: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span lang="FA" style="line-height: 32px;">زمین تشکیل توده ای از ‏ابرمتراکم را می دهند ...‏<br></span><span lang="FA" style="line-height: 32px;"><img width="600" height="458" src="http://www.kaheel7.com/ar/images/stories/Chelyabinsk_meteor.jpg" alt="" style="border: none;"></span></font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سبحان الله از این منظره ای که امروزمشاهده می کنیم درحالیکه قبل ازاین احدی ازآن اطلاعی نداشت&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ولی خداوند تبارک ‏وتعالی درآیه ای عظیم ازاین حادثه ی فضایی خبرداده است و می فرماید :‏</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وَإِنْ یَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا یَقُولُوا ‏سَحَابٌ مَرْكُومٌ (الطور:44)‏</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ترجمه : و اگر قطعه ای (پاره‏ سنگى) را در حال سقوط از آسمان ببینند مى‏گویند ابرى متراكم است .‏</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به نقل ازابن عباس معنی (كِسْفًا) یعنی "قطعه" ؛ وبه همین دلیل است که برای بشر دیدن این جرم&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آسمانی ممکن نیست وآنچه ‏می توان دید ابرهایی متراکم است که درنتیجه ی برخورد و اصطکاک با&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اتمسفر زمین وسوختن اجزای آن بوجود می آید وبه ‏صورت ابرهایی دودی شکل ظاهرمی شوند واین&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">همان حقیقتی است که قرآن با دقت فراوان توصیف کرده است .‏</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">سبحان الله !‏</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چیزی برای گفتن نداریم جزآنکه بگوییم&nbsp;&nbsp;سبحان الله ! وبه راستی چگونه برای نبی مکرم صلی الله علیه&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وآله وسلم ممکن بوده ‏که بدون ارتباط با وحی الهی اینچنین پدیده ی فضایی را با این دقت علمی&nbsp;</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 12pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 24px;"><span lang="FA" style="line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بیان کند ؟!‏</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="AR-SA" style="line-height: 26px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">---------------------</font></span></p><p dir="RTL" class="MsoNormal" style="margin: 6pt 0cm; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 18px;"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); line-height: 24px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به قلم:&nbsp;</font></span><a href="http://kaheel7.com/fa" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000000">عبد الدائم الكحیل</font></a></p> text/html 2018-02-01T12:10:40+01:00 quran124000.mihanblog.com A به جان کوشم که جویای تو باشم http://quran124000.mihanblog.com/post/165 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/528/1583889/shafiei.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/528/1583889/babataher.jpg" alt=""></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div> text/html 2018-02-01T11:38:26+01:00 quran124000.mihanblog.com A ببخشای کآنان که مرد حق اند/خریدار دکان بی رونق اند http://quran124000.mihanblog.com/post/164 <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">بزارید وقتی زنی پیش شوی خود</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">که دیگر مخر نان ز بقال کوی</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به بازار گندم فروشان گرای</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">که این جو فروش است گندم نمای</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به دلداری آن مرد صاحب نیاز</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به زن گفت کای روشنایی، بساز</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به امید ما کلبه اینجا بگرفت</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">نه مردی بود نفع از او گرفت</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ره نیک مردان آزاده گی</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ر</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">چو استاده ای، دست افتاده گیر</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ببخشای کآنان که مرد حق اند</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خریدار دکان بی رونق اند</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">جوانمرد اگر راست خواهی، ولی است</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">کرم پیشه ی شاه مردان علی است</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div> text/html 2017-12-20T17:20:51+01:00 quran124000.mihanblog.com A تمام گام های باقی مانده اش بامن http://quran124000.mihanblog.com/post/160 <font face="Mihan-Iransans" size="3">خدا گوید:</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; تو ای زیبا تر از خورشید زیبایم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تو ای والا ترین مهمان دنیایم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; بدان آغوش من باز است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شروع کن&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">یک قدم باتو</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;تمام گام های باقی مانده اش بامن</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/528/1583889/124000.1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دل هایتان شاد شاد</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2017-09-30T05:32:27+01:00 quran124000.mihanblog.com A ماه محرم http://quran124000.mihanblog.com/post/117 <font size="3" face="Mihan-Iransans">فرا رسیدن ماه محرم، تاسوعا و عاشورای حسینی بر تمام شیعیان و دوستداران اهل بیت تسلیت باد.</font> text/html 2017-09-23T10:52:11+01:00 quran124000.mihanblog.com A یک مهر سالی نو http://quran124000.mihanblog.com/post/59 <font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp; امروز روز اول مهر بود امیدوارم که به تک تک دانش آموزان مخصوصا سال اولی هاخوش گذشته باشه همچنین از حالا تبریک میگویم به تمام &nbsp;دختر خانمایی که امسال به تکلیف می رسند .همچنین تمام آقا پسر هایی که امسال مکلف می شوند. &nbsp;البته بعضی ا</font><font face="Mihan-Iransans" size="4">ز این دختر خانما و آقا پسرا یکم می ترسند از این مسئولیت بزرگ که خدای مهربان به دوش ما گذاشته که البته یکم ترس هم داره که خدای ناکرده از خدا دور نشیم و غیبت امام زمان (عج) را طولانی تر نکنیم با این وجود لطف خدا بی انتها است و هر لحظه شاملان می شودپس بیاییدبه این واقعیت ایمان&nbsp;بیاریم آن وقت هیچوقت ناامید نمی شیم وخدا را همواره کنار خودمان می بینیم و مسئولیت هایمان را باتمام شوق و علاقه انجام می دهیم نه به خاطر زور و اجبار خودمان و یا دیگران یا برای شوق بهشت&nbsp;و یا ترس از جهنم .</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font color="#009900">&nbsp; (دل هایتان شاد شاد، دلتان با خدا)</font></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2017-09-23T03:51:13+01:00 quran124000.mihanblog.com A رنگارنگ http://quran124000.mihanblog.com/post/53 <div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">پاییزی دیگر&nbsp;از راه&nbsp;رسید</font></div></div><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">پاییزی با همه ابرهای تیره اش که کشیده می شود روی آبی آسمان در بیشتر روزها شاید</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">پاییزی پر از باران هایی که یادت می آورند هزاران خاطره ایی را که نباید یا شاید هم می بارند که </font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font color="#ff6600"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یادت&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; line-height: 21.3333px;">بیاورند تمامشان را ...</span></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; line-height: 21.3333px;"><font color="#ff6600">من اما نمی دانم چرا این فصل بی نظیر دلم را با خودش نمی برد</font></span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">چرا انتظارش را نمی کشم هیچ وقت</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">چرا آمدنش دلم را تیره می کند</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">چرا این فصل پر از تحول حتی با تمام رنگ های برگ هایش هم نمی تواند دلم را با خودش ببرد</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">نمی دانم چرا دوست ندارم بدون چتر زیر باران راه بروم</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">نمی دانم ...</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">&nbsp;</font></p><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><div style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"><img align="left" src="http://img1.tebyan.net/big/1392/07/20130924073902660_pretty-falling-leaves-yellow.gif" style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"></div></div></div></div><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">نمی دانم چرا صدای خش خش برگ ها زیباترین موسیقی این روزهای من نمی شود</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">آری پاییز که می آید خورشید از من رو برمی گرداند</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">گرمایش دیگر نوازشگر صورتم نیست</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">چشم هایم سبزی برگ های درختان را هر روز بهانه می گیرند</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">آغوشم درختان خفته را نمی خواهد</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">پاییز انگار می آید تا بسراید دلتنگی را</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">پاییز انگار می آید تا تمام شادمانی ها و آرزوهای لحظه سال تحویلت را با باران هایش بشوید و&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">تحویل بادهای پاییزیش دهد</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">پاییز انگار می آید تا ...</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">اما اگر بر فراز قله ای دیگر به این &nbsp;سرزمین رنگارنگ &nbsp;نگاه کنیم&nbsp;</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">شاید از تماشای مناظر زیبای آن سیر نشویم.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">من نمی دانم که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است کبوتر زیباست و</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">&nbsp;چرا&nbsp;</font><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در قفس هیچ کس کرکس نیست&nbsp;</span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد&nbsp;</span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید</span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این است که میان راز&nbsp;</span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">نیلوفر و قرن پی آواز حقیقت بدویم."سهراب سپهری"</span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">پیشاپیش فرا رسیدن فصل پاییز فصل رنگ ها فصل زیبایی ها را که با طراوت علم همراه شده را به همه به خصوص دانش آموزان و دانشجویان تبریک عرض می‌نمایم.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (دل هایتان شاد شاد)</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">برای دریافت آهنگ بسیار زیبای فریدون فروغی بانام یار دبستانی من&nbsp;</font><a href="http://s3.picofile.com/file/8211134450/Yare_Dabestani_1_1_.mp3.html" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">اینجا</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600">&nbsp;کلیک فرمایید.</font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><br></font></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6sgh_images_(6).jpg" alt="" style="line-height: 21.3333px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pcy1_images_(7).jpg" alt="" style="line-height: 21.3333px;"></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;</p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ig8_images.jpg21121212122.jpg" alt="" style="line-height: 21.3333px;"><span style="line-height: 21.3333px;">&nbsp;&nbsp;</span><span style="line-height: 21.3333px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><br></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/55ut_مدرسه.jpg" alt=""></p><p style="outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; line-height: 21.3333px;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-09-11T14:19:22+01:00 quran124000.mihanblog.com A میلاد http://quran124000.mihanblog.com/post/159 <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">میلاد امام موسی کاظم(علیه السلام) برهمگان مبارک باد.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">امام موسی کاظم(علیه السلام): در نهان از خدا شرم داشته باشید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;همچنان که در آشکار از مردم شرم دارید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">امام موسی کاظم(علیه السلام):جسم او از دیده ها غایب ولی یاد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;او در دلها زنده خواهد بود.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">امام موسی کاظم(علیه السلام):حضرت رسوا خدا(ص) فرمود: هرکه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;صبح کند و در دل قصد ستم کسی را نکند خدا &nbsp;هر گناهی که از&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">او سر زده بیامرزد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دل هایتان شاد شاد</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div> text/html 2017-09-09T06:54:36+01:00 quran124000.mihanblog.com A عید غدیر خم مبارک http://quran124000.mihanblog.com/post/69 <font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; <font color="#009900">&nbsp; &nbsp;عید غدیر خم عید ولایت و امامت امیر المومنین حضرت&nbsp;</font></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#009900"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><font color="#009900">علی (علیه السلام)</font></font><span style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;برهمه‌ی دوستداران ایشان مبارک باد.</span><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; <font color="#333399">&nbsp; &nbsp;</font></font><span style="font-family: 'Edwardian Script ITC'; font-size: 72pt; line-height: 115%;"><font color="#333399">Happy eid&nbsp;</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/r6lt_images_(3).jpg" alt=""></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">امام علی (</span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><font color="#993399">علیه السلام</font></span><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">):علم خود را نادانی و یقین خود را شک و تردید</span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">&nbsp;می پندارید ،&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پس هرگاه&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">اقدام کنید.</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام علی (</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">علیه السلام</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">): حکمت گمشده ی مومن است، حکمت را فراگیر،&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">هرچند از منافقان باشد.</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام علی (</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">علیه السلام</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">):&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;است.(و نقل شده که تجربه&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پیران از</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;آمادگی رزمی جوانان برتر است.)</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام علی (</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">علیه السلام</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">): ارزش هرکس یه مقدار دانایی و تخصص اوست.</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام علی (</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">علیه السلام</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">): همانا این دل ها همانند بدن ها افسرده&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">می شوند،</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;پس برای شادابی دل ها،&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">سخنان زیبای حکمت آمیز را</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;بجویید.</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام علی (</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">علیه السلام</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">): بی ارزش ترین دانش ، دانشی است که&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">بر سر زبان&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">است، و برترین علم، علمی</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;است که در اعضا و جوارح</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;آشکار است.</span></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">&nbsp; بر خی از دلایل امامت امیر المومنین :</span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">1-معرفی امام در مراسم دعوت خویشان :</span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">رسول خدا 40نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد ودر باره اسلام با آنان&nbsp;</span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">سخن&nbsp;</span></font><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">گفت و در پایان به&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آنان فرمودند: کدام یک از شما مرا در این راه</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">کمک می دهد</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;تا برادر من ، وصی من و خلیفه ی من&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">در میان شماباشد؟</span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">همه ی مهمانان سکوت کردند و امام علی (علیه السلام) که در آن زمان&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">نوجوانی&nbsp;</span><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">بیش نبود ،</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">برخاست وگفت:</span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">«من یار و یاور تو خواهم بود ای رسول خدا»</span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">در خواست پیامبر سه بار مطرح شد و هر بار همه سکوت کردند وتنها&nbsp;</span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">حضرت</span></font><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">علی (</span></font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">علیه السلام</span><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">)</span></font><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">اعلام وفاداری و</span></font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آمادگی کرد . پس از آن پیام&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">بر دست ایشان</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">را در دست گرفت و بیعت ایشان را&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پذیرفت و به&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">مهمانان فرمود:«همانا این</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">برادر من ،وصی من و جانشین من در میان&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شما خواهد</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;بود .»</span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">2-نزول آیه ی تطهیر :</span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ام سلمه ، همسر پیامبر (ص) می گوید :روزی ایشان در خانه استراحت&nbsp;</span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">می کرد</span><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;که دختر بزرگوارش&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">فاطمه زهرا (س) وارد شد. پیامبر(ص)ایشان</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">را به کنار خود</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">دعوت کرد . حضرت فاطمه (س) نزد&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">پیامبر رفت و در کنار&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ایشان نشست پس</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">از وی به ترتیب ، حضرت علی (ع) امام حسن (ع) و</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">حسین (ع) آمدند.&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">رسول خدا (ص) آنان را نیز در کنار خود جای داد.</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;آنگاه برای آنان دعا کرد و&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">فرمود: « خدایا اینان اهل بیت من اند؛ آنان را</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن»</span></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">3-نزول آیه ی ولایت :</span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">در یکی از روز ها نزدیک ظهر فرشته ی وحی امد و از جانب خداوند آیه ای&nbsp;</span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">آورد</span></font><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">که در آن ویژگی های&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ولی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود در&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">این آیه&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ابتدا خداوند و سپس پیامبر و پس از اشان&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">کسی به عنوان ولی&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">معرفی شده بود&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">که به خدا ایمان دارد نماز را برپا می دارد و در حال رکوع</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">صدقه&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">می دهد.</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">هنگامی که رسول خدا(ص)دریافت که چنین واقعه ای رخ&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">داده است و کسی در&nbsp;</span><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">رکوع صدقه داده و</span></font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خداوند قصد معرفی اورا دارد&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">باشتاب و در حالی که آیه را&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">می</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خواند و مردم را از آن آگاه می کرد به&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">مسجد آمد و پرسید:</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آیا کسی در حال رکوع صدقه داده است ؟</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">فقیری که انگشتری در دست داشت ،به حضرت علی (ع) که در حال&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">نماز بود</font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;اشاره کرد و گفت : آری این مرد در حال رکوع انگشتری را به&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">من بخشید.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">4- حدیث ثقلین:</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">پیامبر اکرم (ص) به طور مکرر، از جمله در روز های آخر عمر خود ،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">می فرمود:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">«من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم:کتاب خدا و عترتم اهل</font></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">بیتم را .</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">تا وقتی که به این دو تمسک جویید هرگز گمراه نمی شوید&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">و این دو هیچ&nbsp;</span><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">گاه از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">وارد شوند.»</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">5- حدیث منزلت:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">پیامبر اکرم (ص) بار ها به حضرت علی (ع) فرمود :«تو برای من به</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">منزله‌ی&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#993399">هارون برای موسی هستی؛&nbsp;</font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">جز این که بعد از من پیامبری&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">نسیت.</span></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399">(علامه حسینی تهرانی (ره) در جلد دهم امام شناسی میگوید که این&nbsp;</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399">حدیث</font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">مورد اتفاق علمای اسلام از اهل سنت و شیعه است.)</span></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399">امام علی (</font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">علیه السلام</span><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399">): در شگفتم از کسی که می تواند استغفار کند</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399">&nbsp;و ناامید است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399">امام علی (</font><span style="color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">علیه السلام</span><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399">):بهترین زهد، پنهان داشتن زهد است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#993399">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2ssi_a18149317224102a.gif" alt=""></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/j3pu_گب8.gif" alt=""><span style="line-height: 12.65px; color: rgb(153, 51, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><font color="#993399">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font color="#009900">&nbsp;(دل هایتان شاد شاد)</font></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><font color="#009900">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><font color="#009900">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></span></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="line-height: 12.65px;"><br></span></font></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size:72.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Edwardian Script ITC&quot;"><o:p></o:p></span></p> </div> </div> text/html 2017-08-29T12:22:30+01:00 quran124000.mihanblog.com A آشکار کننده ی علوم http://quran124000.mihanblog.com/post/158 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;شهادت امام باقر (ع) را بر همگان تسلیت عرض می نمایم.</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام باقر (ع):</span><font face="Mihan-Iransans" size="3">بردباری لباس عالم است. پس تو خود را از آن عریان مدار.</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام باقر (ع):</span><font face="Mihan-Iransans" size="3">مداومت بر کار ،</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">سخت تر&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">از خود کار است.</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام باقر (ع):</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">کسی که امام خود را نشناسد در تاریکی است.</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام باقر (ع):</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ای جابر خیلی ها به ما محبت دارند اما اگر بخواهند</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;شیعه ما&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">باشند باید شرایطش را داشته باشند،&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">یعنی تقوا را رعایت کنند،</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;متواضع ، امانت دار و راستگو باشند و به وظایف خود عمل کنند.</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام باقر (ع):</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شیعیان ما هرگز شنیده هارا نقل نمیکند، از اولیا،&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">خدا پیروی می کنند</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;و از طاغوت ها بیزارند.</span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(68, 70, 64); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">اللهم اشف كل مرضانا به حرمت مولانا الامام مهدی عجل الله تعالی</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"></div> text/html 2017-08-23T12:24:58+01:00 quran124000.mihanblog.com A جشن آسمانی http://quran124000.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;سالگرد ازدواج امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) بر همگان مبارک باد</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به امید آنکه همگی در راه آن بزرگواران قدم برداشته و</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به معنای حقیقی دوستداران ان بزرگواران باشیم.</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">قالَتْ فاطِمَةُ الزَّهْراء سلام اللّه علیها: نَحْنُ وَسیلَتُهُ فى خَلْقِهِ،</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وَ نَحْنُ خاصَّتُهُ وَ مَحَلُّ قُدْسِهِ،</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وَ نَحْنُ حُجَّتُهُ فى غَیْبِهِ، وَ نَحْنُ وَرَثَةُ اءنْبیائِهِ.</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">(شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید: ج 16، ص 211.)</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ،</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ما برگزیدگان پاك و مقدّس پروردگار مى باشیم ،</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">ما حجّت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم .</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">قالَتْ علیها السلام : ابَوا هِذِهِ الاْ مَّةِ مُحَمَّدٌ وَ عَلىُّ،</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">یُقْیمانِ اءَودَّهُمْ، وَ یُنْقِذانِ مِنَ الْعَذابِ الدّائِمِ إ نْ اطاعُوهُما،</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وَ یُبیحانِهِمُ النَّعیمَ الدّائم إنْ واقَفُوهُما.(بحارالا نوار: ج 23، ص 259، ح 8.)</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حضرت محمّد صلّى اللّه علیه و آله و علىّ علیه السلام ،</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">والِدَین این امّت هستند، چنانچه از آن دو پیروى كنند</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">آن ها را از انحرافات دنیوى و عذاب همیشگى</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">آخرت نجات مى دهند؛ و از نعمت هاى متنوّع و</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">وافر بهشتى بهره مندشان مى سازند.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">منبع:"</font><a href="mashreghnews.ir/news/114452/چهل-حدیث-گهربار-از-حضرت-فاطمه-زهرا-س" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#000000">مشرق نیوز</font></a><font face="Mihan-Iransans" size="3">"</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">حضرت فاطمه (س):خداوند صبر را برای بدست آوردن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پاداش قرار داد.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام علی (ع):</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">کسی که عهد و پیمان خود را رعایت نکند،</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به خدا یقین ندارد.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام علی (ع):</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امواج بلا را به وسیله ی دعا از</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">خود دور کنید.</font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">امام علی (ع):دلیل عقل تفکر است و</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دلیل تفکر خاموشی.</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;</font></p></div> text/html 2017-08-22T06:38:02+01:00 quran124000.mihanblog.com A ای مهربان http://quran124000.mihanblog.com/post/155 <font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;شهادت امام جواد (ع) را بر همه ی دوستداران ایشان تسلیت عرض می نمایم.</font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">امام جواد (ع): نعمتی که سپاس گذاری نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نشود.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام جواد (ع):</span><font size="3" face="Mihan-Iransans">زیارت امام رضا(ع) برای کسی که عارف به حق او باشد برابر هزار حج است.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">امام جواد (ع):</span><font size="3" face="Mihan-Iransans">هر کس سازش و مدارا را ترک کند ، ناگواری به او روی آورد.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">حضرت فاطمه(س):خداوندا؛ ترس از خودت در زمان خوشنودی و غضب خواستارم.</font></div> text/html 2017-08-05T13:29:13+01:00 quran124000.mihanblog.com A آن خلوت که ما از آن حرف می زنیم عصاره ای از صفا و پاکیزگی ماست، نه چیز دیگر http://quran124000.mihanblog.com/post/154 <font size="3">&nbsp; <font face="Mihan-Iransans">عزیز من! آیا آن صفا و پاکیزگی را که لازم است، در خلوت خود می یابی یا نه؟</font></font><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">عزیز من! جواب این را از خودت بپرس. هیچ کس نمی داند تو چه می کنی و تو را نمی بیند.</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">آیا چیز هایی را که دیده نمی شوند، تو می بینی؟ آیا کسانی را که می خواهی</font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;در پیش</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;تو&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">حاضر می شوند، یا نه ؟ آیا گوشه ی اتاق تو به منظره ی دریایی تبدیل می شود؟</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;آیا می شنوی هر صدایی که می خواهی؟</span></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">می بینی هنگامی را که تو سالهاست مرده ای و جوانی که هنوز نطفه اش بسته نشده،</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;سالها بعد در گوشه ای نشته و از تو می نویسد؟</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">هر وقت همه ی این ها هستی داشت و در اتاق محقر تو دنیایی جا گرفت،&nbsp;</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">در صفا و پاکیزگی خلوت خود شک نکن.</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">اگر جز این است بدان که خلوت تو یک خلوت ظاهری است،مثل این است&nbsp;</font></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">که</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;تاجری برای شمردن پولهای خود در به روی خود بسته است. دل تو با تو نیست</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">و تو از خود، جدا هستی. آن تویی که باید با تو باشد، از تو گریخته است.</span></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">شروع کن به صفا دادن شخص خودت، شروع کن به پاکیزه ساختن خودت .&nbsp;</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">آن خلوت که ما از آن حرف می زنیم عصاره ای از صفا و پاکیزگی ماست، نه چیز دیگر.</font></font></div><div><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">"نیما یوشیج"</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><font face="Mihan-Iransans" size="3">قلبتان روشن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div>