فرصتی تازه دارم امروز        
                          تا ببخشم بیشتر
 تا دوست بدارم بیشتر
                           واینگونه نزدیک تر شوم به خدا
   
        حمد و سپاس خدایی  که به من داده چنین فرصتی را

  
                                                                 


                      

   هر کس به تمنای کسی غرق نیاز است

                هر کس به سوی قبله ی خود روبه نماز است

                           هر کس به زبان دل خود زمزمه ساز است

                                     با عشق در آمیخته و در راز و نیاز است 

                 (دل هایتان شاد شاد،خوشبخت خوش سعادت باشید)
                                

  • ---- ----- برچسب ها: (حمد و سپاس خدایی را که)،