کوهنوردی که 
         خیلی به خود ایمان داشت
              قصد بالا رفتن از کوهی را کرد. 

 تقریباً نزدیک قله کوه بود 
        که مه غلیظی سراسر کوه را گرفت. 

در این هنگام از روی سنگی لغزید
                         و به پایین سقوط کرد.

 کوهنورد مرگ را جلوی چشمانش دید
      و در حال سقوط 
               از صمیم قلب فریاد زد:
         ✨ «خدایا کجایی!»✨

 ناگهان طناب ایمنی
                     که او را نگه می‌داشت
 دور کمرش پیچید
           و او را بین زمین و هوا 
                                  معلق نگه داشت.

 مه غلیظ بود 
            و او جایی را نمی‌دید
 و نمی‌توانست عکس‌العملی انجام دهد.

  • نظرات()