سربازان از پیروزی در جنگ ناامید بودند.

فرمانده به آنها گفت:

سکه را بالا می اندازم، اگر شیر شد پیروز می 

شویم و اگر خط شود شکست می خوریم.


سکه شیر آمد و شادی سربازان به هوا برخاست!


آنها به جنگ رفتند و بر دشمن پیروز شدند.

فردای آن روز فرمانده سکه را به آنها نشان داد، 

هر دو طرف سکه شیر بود!

*امید* در زندگی معجزه می کند...

همیشه پُر امید باشید و شاد 

                                                    


(عاقبتتون نیکو دلهایتان پر امید دل هایتان شاد شاد)