ودرود خداوند بر او فرمود:اگر بر دشمنت دست یافتی بخشیدن اورا شکرانه سلامتی قرار بده.