بزارید وقتی زنی پیش شوی خود
    
                 که دیگر مخر نان ز بقال کوی

به بازار گندم فروشان گرای 

             که این جو فروش است گندم نمای

به دلداری آن مرد صاحب نیاز 

                          به زن گفت کای روشنایی، بساز

       به امید ما کلبه اینجا بگرفت

             نه مردی بود نفع از او گرفت

 ره نیک مردان آزاده گیر

          چو استاده ای، دست افتاده گیر

    ببخشای کآنان که مرد حق اند

           خریدار دکان بی رونق اند

     جوانمرد اگر راست خواهی، ولی است

            کرم پیشه ی شاه مردان علی است

  • ---- ----- برچسب ها: ببخشای کآنان که مرد حق اند خریدار دکان بی رونق اند، سعدی، شعر، یاسین، جوانمردی، آموزنده، پندانه،