به سراغ من اگر می آیید
پشت هیچستانم
پشت هیچستان جایی است.
پشت هیچستان رگ های هوا پر قاصد هایی است
که خبر می آرند از گل واشده دور ترین بوته خاک
روی شن ها هم نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح
به سر تپه ی معراج شقایق رفتند
پشت هیچستان چتر خواهش باز است
تا نسیم عطشی در بن برگی بدود
زنگ باران به صدا  می آید
آدم اینجا تنها است
و در این تنهایی سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است
به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
 مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من.
                                     سهراب سپهری
                                                      حجم سبز
          

                                                    دل هایتان شاد شاد
                                               اللهم عجل لولیک الفرج